นางจุฑามณี หอยตะคุ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

บริหารการเงินและสินทรัพย์

0885621359juthamanee_15@gmail.com
นายวิชิต ใจช่วง
นักวิชาการการเงินและบัญชี

ชำนาญการพิเศษ

0819653901wichitjai6737@gmail.con
นางณัฐพัชร ซองงาม
นักวิชาการการเงินและบัญชี

ปฏิบัติการ

0929141159nuttapat1970@hotmail.com
นางสาวน้ำทิพย์ แย้มยวน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
098518424namtip925@hotmail.com
นางสาวมณฑิตา จรีศรี
เจ้าหน้าที่การเงิน
0833598856monthita999@gmail.com
นางสาวประไพพิศ กาละลุน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0934097072pittprapaipit@gmail.com

>> คู่มือการปฏิบัติงาน
>>
ขั้นตอนการขอเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีเช่าบ้านครั้งแรก
>> เอกสารประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีเช่าบ้านใหม่
>>
ขั้นตอนการขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการการศึกษาบุตร
>>
ขั้นตอนการขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
>>
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
>>
แบบแจ้งความจำนงรับเงินผ่านธนาคาร
>>
แบบฟอร์มการจัดซื้อเฉพาะเจาะจง
>>
แบบฟอร์มนำส่งเงินประกันสัญญาและขอถอนเงินประกันสัญญา
>>
แบบฟอร์มบันทึกขอเบิกเงินชดเชยยานพาหนะส่วนตัว
>>
แบบฟอร์มเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
>>
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
>>
แบบฟอร์มวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)
>>
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7129 และ แบบ 7130
>> เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
>> แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
>> แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
>> แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่าย/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11)

ปฏิบัติงาน

ไม่พบเรื่อง

มุมถามตอบ (Q&A)